Gå direkt till innehåll
Byggsektorn behöver bli mer hållbar, certifieringssystemen hjälper oss att nå klimatmålen.
Byggsektorn behöver bli mer hållbar, certifieringssystemen hjälper oss att nå klimatmålen.

Blogginlägg -

Certifieringar för mer hållbart byggande – en översikt

Enligt Boverket stod bygg- och fastighetssektorn för 21,7 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser 2021. Detta är en av anledningarna till att fastigheters klimatpåverkan blir allt viktigare. Här presenterar vi Sveriges viktigaste certifieringssystem i en kort översikt.

Certifieringssystem är avsedda att hjälpa till att formulera hållbarhetsmål från planering till eventuell nedmontering - och att genomföra dem. Det finns nu flera av dessa certifieringar för miljövänliga byggnader runt om i världen.

Varför behövs certifikat för miljövänliga byggnader?

– Byggsektorn behöver bli mer hållbar. Globalt står byggsektorn, inklusive anläggning, för 38 procent av CO2-utsläppen, säger Johan Sundvall, hållbarhetsansvarig på Hager.

Enligt Internationella energiorganet (IEA) måste de direkta utsläppen av klimatskadliga växthusgaser från byggnader och de indirekta utsläppen från byggsektorn minska med 50 respektive 60 procent fram till 2030. Detta är det enda sättet att uppnå målet om ett CO2-neutralt byggnadsbestånd till 2050.

Certifieringar för byggnaders hållbarhet är därför avsedda att ge stöd. Sedan början av 1990-talet har antalet certifieringssystem fortsatt att öka, och mer än 40 har nu etablerats över hela världen.

Nya regler för byggnadsstandarder
Lagstiftningsinitiativ sätter ständigt nya standarder när det gäller hållbarhet. EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda (EPBD) har till exempel gjort just detta sedan 2003. Direktiven har ändrats och kompletterats flera gånger sedan dess och ytterligare en revidering har varit under utveckling sedan 2021. För investerare, byggherrar, projekterare och arkitekter innebär detta ökande krav. Mot denna bakgrund kan den växande betydelsen av oberoende certifieringssystem förklaras.

De erbjuder nämligen omfattande stöd för att uppnå centrala hållbarhetsmål inom alla relevanta områden vid uppförande eller renovering av byggnader. Dessutom fungerar de som en kontinuerlig kvalitetskontroll och säkerställer att de standarder som krävs verkligen uppfylls.

Högsta standard för hållbarhet
I många fall går kraven i certifieringssystemen till och med längre än de lagstadgade kraven. Byggnaderna måste då uppfylla högre standarder för att kunna tilldelas ett certifikat.

I regel tar certifieringssystemen hänsyn till en byggnads hela livscykel – från uppförande till drift och nedmontering. En viktig aspekt i alla system är också el-infrastrukturen, som kontrolleras med avseende på effektivitet, komfortvinster och material som används. Vi presenterar de ledande systemen.

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method): En certifiering som utvärderar byggnaders miljöpåverkan och prestanda. Den täcker aspekter som energianvändning, materialval, avfallshantering och ekosystemtjänster.

WELL Building Standard: Fokuserar på människors hälsa och välbefinnande inom byggnader. Certifieringen mäter och främjar aspekter som luftkvalitet, belysning, vattenkvalitet, kost och motion.

ISO 14001 (Environmental Management Systems): En internationell standard för att etablera och upprätthålla ett effektivt miljöledningssystem inom organisationer. Det kan tillämpas inom byggsektorn för att förbättra miljöprestandan och minska miljöpåverkan.

ISO 9001 (Quality Management Systems): Även om det inte är specifikt för byggbranschen, kan det tillämpas för att säkerställa kvaliteten på produkter och tjänster inom byggprojekt.

GreenBuilding: Detta är en europeisk certifiering som fokuserar på att förbättra energieffektiviteten och miljöprestandan hos befintliga byggnader. Genom att genomgå en GreenBuilding-certifiering kan ägare och förvaltare av byggnader identifiera och implementera åtgärder för att minska energiförbrukningen och miljöpåverkan.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design): Utvecklad av United States Green Building Council (USGBC). LEED är en av de mest kända och erkända certifieringarna för gröna byggnader internationellt. Den bedömer byggnaders hållbarhetsprestanda över en rad kategorier, inklusive energieffektivitet, vattenanvändning, materialval, inomhusmiljö och innovation.

Svanen: Svanen är en nordisk miljömärkning som används för att certifiera produkter och tjänster med låg miljöpåverkan. Inom byggbranschen används Svanen för att certifiera byggprodukter och byggtjänster som uppfyller strikta miljökrav och kriterier för hållbarhet.

NollCO2: Denna certifiering fokuserar på att minska och kompensera för koldioxidutsläpp från bygg- och fastighetssektorn. Genom att genomföra åtgärder för att minska koldioxidavtrycket och investera i koldioxidkompensation kan organisationer och projekt uppnå NollCO2-certifiering.

Miljöbyggnad: Miljöbyggnad är ett svensk certifieringssystem för att bedöma och främja hållbarhetsprestanda hos byggnader. Det täcker aspekter som energianvändning, inomhusmiljö, materialval, vattenanvändning och avfallshantering.

Skräddarsydda certifieringar
Certifieringarna har olika fokusområden, även om de behandlar ämnet hållbarhet på ett heltäckande sätt. Många system bedömer till och med bara delaspekter och är specialiserade på byggmaterial eller hälsofrågor.

Därför bör certifieringssystemet alltid matcha de specifika kraven för platsen, utformningen och företagets egna hållbarhetsmål - och inte tvärtom.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Fermén

Fredrik Fermén

Presskontakt Content Marketing Manager 0737-81 73 26
Johan Sund­vall

Johan Sund­vall

Hållbarhetsansvarig 0734 13 83 31

Relaterat innehåll

Lösningar för elinstallationer

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.
Det är ett familjeägt företag med mer än 12 900 anställda, tillverkning på 20 platser runt om i världen och kunder i mer än 100 länder.

För dig, med dig.

Hager
Bifrostgatan 36
43144 Mölndal
Sverige